• Regulamin Promocji Karta Podarunkowa Netflix GRATIS

Regulamin Promocji

1. Organizator Promocji

Promocja „Karta podarunkowa Netflix Gratis”, zwana w dalszej części Promocją, organizowana jest przez PROVISION sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pokorna 2 lok u-6,U-7, 00-199 Warszawa.

2. Czas trwania Promocji

a) Promocja trwa do wyczerpania zapasu nagród.
b) W Promocji przewidziano do wydania łącznie
5 nagród w postaci kodów o wartości 60 PLN każdy do wykorzystania na zakup abonamentu dostępu do portalu Netflix.com. Ilość kodów przysługujących uczestnikowi promocji zależy od modelu zakupionego projektora i jest wyszczególniona w punkcie 4 niniejszego regulaminu.
c) Informacja o wyczerpaniu się puli nagród zostanie ogłoszona na stronie Promocji, tj.: http://prono.pl/news/n/194/Kina-zamkniete-Zrob-Kino-w-domu

3. Uczestnicy Promocji

a) Promocja skierowana jest do osób fizycznych oraz osób prawnych nie posiadających w zakresie swojej działalności gospodarczej sprzedaży detalicznej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41)”.

b) W Promocji może uczestniczyć każdy, kto spełnia kryteria punktu 3a oraz w okresie trwania Promocji dokona zakupu co najmniej jednego projektora z listy wskazanej poniżej:

EPSON LS500

ACER V6810

ACER H6810

ACER V6820I

Epson TW7000

BenQ W2700

c) Promocji podlegają wyłącznie projektory zakupione w następujących sklepach lub sieciach sprzedaży, niezależnie czy zakup dokonany był w sklepie stacjonarnym prono.pl i rzutniki.com, czy za pośrednictwem strony internetowej: prono.pl i rzutniki.com.

4. Nagroda w Promocji

Przy zakupie projektora wymienionego w punkcie 3b nagrodą jest odpowiednio kod o wartości:

60 zł.

Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inny produkt.

5. Zasady Promocji

Promocja jest organizowana i prowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Aby wziąć udział w Promocji, uczestnik zobowiązany jest, w okresie Promocji, dokonać zakupu zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3, a następnie wypełnić formularz rejestracji zakupu i wyslać mailem na ok@prono.com.pl, info@rzutniki.com lub osobiście w salonie Organizatora. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera następujące dane uczestnika Promocji:

 • Nickname (pseudonim)

 • adres e-mail

 • model projektora

 • nr seryjny zakupionego sprzętu

 • data zakupu

 • dołączony skan/zdjęcie dowodu zakupu

Rejestracja musi nastąpić do 06.05.2020. Rejestracje dokonane po tym terminie nie będą uwzględnione w Promocji.

6. Sposób dostarczenia nagrody.

 1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy objęty Promocją projektor nie został zwrócony. W przypadku zwrotu zakupionego projektora, nagroda nie przysługuje.

 2. Osoby, które spełniły warunki Promocji nagrodę w postaci kodu otrzymają na podany w formularzu adres e-mail dopiero po 21 dniach od zakupu towaru widniejącego na dowodzie zakupu (10 dni ustawowe na zwrot towaru, 7 dni na sprawdzenie zwrotu w sieci sprzedaży, 5 dni na dostarczenie kodu przez organizatora Promocji).

 3. Odmowa odbioru przesyłki będzie traktowana jako zrzeczenie się prawa do nagrody przez uczestnika Promocji i uprawnia organizatora do swobodnego nią dysponowania.

7. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Promocji jest Organizator.

 2. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).

 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest jednocześnie zgodą na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu realizacji złożonego zgłoszenia.

 4. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Promocji.

 5. Uczestnik ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 6. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zgłoszeń przez organizatora zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://prono.pl/news/n/171/Polityka-prywatnosci

8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Złożenie reklamacji dotyczących Promocji przysługuje każdemu uczestnikowi Promocji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zakończenia Promocji. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 2. Reklamacja musi zostać wysłana na adres e-mail: ok@prono.com.pl lub info@rzutniki.com w tytule podając „Reklamacja ''Karta podarunkowa Netflix GRATIS''. Reklamacja powinna zawierać nr seryjny projektora, numer paragonu/faktury oraz dokładny opis i powód reklamacji.

 3. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania maila z reklamacją.

9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem internetowym: http://prono.pl/news/n/196/Regulamin-Promocji-Karta-Podarunkowa-Netflix oraz w siedzibie Organizatora Promocji

 2. Udział uczestnika oznacza jego zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.

 4. Spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby organizatora.

 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.